INPROG – Inženýrská činnost ve výstavbě a provádění staveb

Naše služby

Inženýrská činnost

 

Činnost vedoucí k vydání příslušného rozhodnutí podle Stavebního zákona 183/2006Sb. Součástí jsou projednání záměru s dotčenými orgány státní správy a se správci inženýrských sítí a s příslušnými úřady. V rámci této činnosti zastupujeme stavebníka před správními úřady, dotčenými  orgány, majiteli dopravní a technické infrastruktury a zhotoviteli stavby od záměru až po kolaudaci stavby.

 


Dozorování staveb


Stavební dozor (dle & 153, odst. 3 a 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.)


Stavební dozor je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný odborně způsobilou osobou. Smyslem této činnosti je zajištění správného provádění prací při svépomocné výstavbě. Stavební dozor musí stavebník zajistit, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý, na stavbách prováděných svépomocí, uvedených v §103 a 104 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., mimo staveb pro bydlení a změnu stavby, která je kulturní památkou. Jedná se o kontrolu kvality stavebních prací, kontrolu financování stavby, kontrolu harmonogramu a kontrolu stavby s ohledem na právní předpisy.

 

Technický dozor

 

Technický dozor je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby. Technický dozor kontroluje zhotovitele provádějícího stavební dílo, aby dílo bylo provedeno a dokončeno dle projektové dokumentace, smluvních podmínek a stavebního povolení, při respektování platných zákonů, norem a předpisů. Technický dozor kontroluje kvalitu prováděného stavebního díla, soulad s projektovou dokumentací a odsouhlaseným rozpočtem a dodržování dohodnutých termínů výstavby. Náplní technického dozoru je i zabezpečení smluvních vztahů pro provedení díla (stavby).

 

Mezi hlavní činnosti technického dozoru patří:

 • odevzdání staveniště zhotovitelům;
 • účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací;
 • organizace kontrolních dnů na stavbě;
 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisů provedených prací a faktur;
 • kontrola částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými;
 • kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola  jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty,  protokoly apod.);
 • sledování vedení stavebních deníků;
 • kontrola postup prací podle časového plánu stavby, při nedodržení termínů příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí;
 • kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí;
 • kontrola odstraňovaní vad a nedodělků zjištěných při přebírání a kolaudaci;
 • účast na kolaudačním jednání;
 • fotodokumentace průběhu výstavby.

 

Technický dozor je velmi důležitým účastníkem realizace stavebního díla, který svou činností ušetří stavebníkovi čas, starosti a hlavně nemalé peníze, mnohdy několikanásobně převyšující cenu dozoru.

 


Přebírání bytů a domů

 

Přebírání rodinných domů a bytů od developerů a stavebních firem. Provádíme konečné přejímky, dílčí přejímky i kontroly v průběhu výstavby, jejichž cílem je zjištění a soupis vad a nedodělků před podpisem předávacího protokolu budoucím vlastníkem, uživatelem nemovitosti.

 


Provádění staveb

 

Stavby provádíme od geodetického vytýčení až po kompletní dokončení stavebního díla připraveného ke kolaudaci a k užívání. Dle přání zákazníka zrealizujeme i část stavby. Například zemní práce, základy, hrubou stavbu, omítky, zateplenou fasádu a ostatní práce si může stavebník provést sám svépomoci, pokud to stavební zákon umožňuje. V tomto případě dle typu stavby zajistíme stavební dozor nebo odborné vedení prováděné stavby stavbyvedoucím.

 

 

Odborné vedení prováděné stavby stavbyvedoucím (dle & 153, odst. 1 a 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.)

 

Stavbyvedoucí řídí provádění stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajišťuje řádné uspořádání staveniště a provoz na něm, dodržování obecných požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů a norem. Dále zajišťuje dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce.

 

Realizace staveb „na klíč“

 

Zajistíme kompletní realizaci stavby „na klíč“ od zpracování studie, projektové dokumentace přes vyřízení povolení stavby, výběru nejvhodnějšího zhotovitele, uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem, provedení stavby (dodavatelsky – technický dozor stavebníka, svépomocí – stavební dozor, odborné vedení stavby) až po kolaudaci a předání stavebního díla do užívání.